8.08.2016
|

Obstaranie inovatívnych výrobných technológií

Aktualizácia 11.10.2016:

Vážený obchodný partner,
radi by sme Vám dali do pozornosti blížiaci sa termín posledného kola hodnotenia aktuálne vyhlásenej výzvy zameranej na nákup technológii.
Vaše žiadosti je možné posielať najneskôr do 30.11.2016.  Výzva je určená aj pre veľké podniky a ďalšia podobná výzva na najbližšie obdobie nie je v pláne.

 

V rámci vyhlásenej výzvy z operačného programu výskum a inovácie máte možnosť získať podporu na projekty zamerané nákup inovatívnej výrobnej technológie.
Zdroj: http://www.eurodotacie.sk/obstaranie-inovativnych-vyrobnych-technologii/

Operačný program:        Výskum a inovácie

Prioritná os:                      PO1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:                1.2.2 Rast výskumno-vývojových a  inovačných kapacít v  priemysle službách

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu

ZÁKLADNÉ FINANČNÉ LIMITY:

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu:    175 000 000 EUR

Limity NFP na projekt:

  • minimálna výška: 100 000 EUR
  • maximálna výška: 5 000 000 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov na projekt nemôže presiahnuť sumu 100 000 000 EUR, pričom výška celkových výdavkov projektu nie je obmedzená.

INTENZITA POMOCI PODĽA VEĽKOSTI PODNIKU A MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU:

Veľkosť podniku

Miesto realizácie

Malý podnik

menej ako 50 zamestnancov*)

Stredný podnik

od 50 do 250 zamestnancov*)

Veľký podnik

viac ako 250 zamestnancov*)

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

45%35%25%
Banskobystrický kraj

Žilinský kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

55%45%35%

*)počet zamestnancov sa určuje prepočtom ako ročná pracovná jednotka

Veľkosť podniku sa určuje s prihliadnutím na prepojené a partnerské podniky na základe vlastníckej štruktúry, vlastníckych alebo hlasovacích práv.

 

DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU A TRVANIE VYZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O NFP:

Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je obmedzená na obdobie 15 mesiacov.

Žiadateľ môže začať realizáciu aktivít projektu až po schválení žiadosti o NFP.

Termín vyhlásenia výzvy:        2. august 2016

Forma výzvy:                             otvorená – do vyčerpania finančnej alokácie

Predkladanie žiadostí o NFP: uzavretie hodnotiaceho kola 1: 30.09.2016

                                                    uzavretie hodnotiaceho kola 2: 30.11.2016

                                                    následné hodnotiace kolá v intervale 2 mesiacov do vyčerpania alokácie

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Oprávneným žiadateľom je FO a PO, ktorá ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok vykonáva svoju podnikateľskú činnosť nepretržite minimálne 36 mesiacov

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Oprávnenou aktivitou je obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom dosiahnutia inovácií výrobného procesu alebo výsledného produktu. Nie sú podporované projekty zamerané iba na jednoduchú obmenu zariadení výrobného procesu bez inovácie.

OPRÁVNENÉ PROJEKTY

Oprávnené sú projekty, ktoré sú zamerané na nasledovné oblasti:

– Automobilový priemysel a strojárstvo

– Spotrebná elektronika a elektrické prístroje

– Informačné a komunikačné produkty a služby

– Výroba a spracovanie železa a ocele

– Automatizácia, robotika a digitálne technológie

– Spracovanie a zhodnotenie ľahkých kovov a ich zliatin

– Výroba a spracovanie polymérov a progresívnych chemických substancií (vrátane smart fertilizations)

– Kreatívny priemysel

– Zhodnocovanie domácej surovinovej základne

– Podpora inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne výskytu

Je možné podporiť aj projekty, ktoré sú v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov previazané s niektorou z uvedených oblastí.

ÚZEMNÁ OPRÁVNENOSŤ:

Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja, pričom nie je rozhodujúce sídlo žiadateľa, ale miesto realizácie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených číslach, prípadne emailom:

Ing. Jozef Šujanský
projektový manažéremail: sujansky@eurodotacie.sktel:       +421 905 489 567
Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel:       + 421 918 320 827

Napíšte nám

telefonickyemailom