27.07.2016
|

Plánované výzvy pre súkromné spoločnosti

Zdroj: http://www.eurodotacie.sk/planovane-vyzvy-pre-sukromne-spolocnosti/

V rámci plánovaných výziev pre rok 2016 môžu súkromné spoločnosti  získať nenávratnú finančnú podporu určenú na realizáciu projektov v nasledujúcich oblastiach:

 

Výskum a inovácie – Rast výskumno-vývojových a  inovačných kapacít  v  priemysle  a službách

(Termín vyhlásenia 07-08/2016)

Žiadatelia

·      Podniky – fyzické alebo právnické osoby

Oprávnené aktivity

·      Obstaranie dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku s cieľom dosiahnutia aspoň jednej z nasledovných kategórií inovácií:

1)     inovácia produktu – vznik nového výrobku alebo služby resp. podstatná zmena v zdokonalení kvalitatívnych charakteristík alebo využitia.

2)     inovácia procesu – zavedenie nového alebo podstatné zlepšenie existujúceho výrobného postupu, dodávateľskej alebo distribučnej metódy

3)     organizačná inovácia – zmena existujúcich a/alebo zavedenie nových metód organizácie v internom prostredí alebo smerom do externého prostredia

Smerovanie oprávnených aktivít projektu musí byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3 SK).

Kvalita životného prostredia –  Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

(Termín vyhlásenia aktivita A. 11/2016; aktivita B. 09/2016)

Žiadatelia

·      FO alebo PO oprávnené na podnikanie

·      Združenie FO alebo PO

·      Subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy

·      NO poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnené aktivity

·      Oprávnená aktivita A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív

·      Oprávnená aktivita B. Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Kvalita životného prostredia – Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

(Termín vyhlásenia: aktivita A. 10/2016; aktivita B. 10/2016)

Žiadatelia

·      FO alebo PO oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia

Oprávnené aktivity

·      Oprávnená aktivita A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

·      Oprávnená aktivita B. Implementácia opatrení z energetických auditov

Kvalita životného prostredia –  Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

(Termín vyhlásenia: aktivita A. 08/2016; aktivita B. 10/2016)

Žiadatelia

·      FO alebo PO oprávnené na podnikanie, združenie FO alebo PO

·      Subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy

Oprávnené aktivity

·      Oprávnená aktivita A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

·      Oprávnená aktivita B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

Integrovaný regionálny operačný program –  Kreatívny a kultúrny Priemysel (KKP)

Žiadatelia:

·      Fyzické a právnické osoby

·      Neziskové organizácie

·      Občianske združenia, nadácie

Žiadatelia musia pôsobiť v oblasti KKP: SK NACE, zapísaný predmet činnosti, popis činností a spĺňať podmienku MSP

Oprávnené aktivity:

·      obstaranie hmotného a nehmotného majetku

·      drobné úpravy interiéru v súvislosti s obstaraním hmotného majetku

·      marketingové aktivity

·      prenájom priestorov a technológií

·      výroba prototypov malosériová výroba

Ing. Miroslav Škvarna
projektový manažéremail: skvarna@eurodotacie.sk

tel:       +421 907 813 335

Ing. Slavomír Švaňa

obchodný riaditeľ

email: svana@eurodotacie.sk

tel:       + 421 41 5665 267

Napíšte nám

telefonickyemailom