22.07.2014
|

Zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemysle a službách na to nadväzujúcich

V rámci aktuálnej výzvy z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast máte možnosť získať podporu na projekty rekonštrukcie a modernizácie existujúcich stavebných objektov za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, vrátane úprav vykurovacích systémov, ohrevu vody, klimatizácie a osvetlenia. Rovnako tak môžete získať podporu na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií a systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Program: Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Oprávnené aktivity:

 • rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov za účelom zníženia ich energetickej náročnosti, čiže:
  • zlepšenie tepelnoizolačných vlastností
  • rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích systémov, ohrevu vody a klimatizácie
  • rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia
 • zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie
 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia:
  • rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov
  • systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov

Oprávnení žiadatelia:

 • Podnikateľské subjekty registrované na území SR, ktoré sú zapísané v obchodnom registri alebo podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, pričom zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, ich ročný obrat nepresiahne 50 mil. EUR a/alebo ich ročná bilančná suma nepresiahne 43 mil. EUR. Zároveň žiadateľ musí vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v oblasti priemyselnej výroby (SK NACE sekcia C) alebo ťažby a dobývania (SK NACE sekcia B)

Prípustná právna forma oprávneného žiadateľa:

 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Komanditná spoločnosť
 • Akciová spoločnosť
 • Družstvo
 • Fyzická osoba – podnikateľ

Dátum uzávierky prijímania žiadostí:

I. kolo najneskôr do 16.09.2014

II. kolo najneskôr do 18.11.2014

III. kolo najneskôr do 13.01.2015

Maximálna výška nenávratného príspevku na projekt  200 000 EUR

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch:

Ing. Miroslav Škvarna
projektový manažér
email: skvarna@eurodotacie.sk
tel: +421 907 813 335

Zdroj: http://www.eurodotacie.sk/zvysovanie-energetickej-efektivnosti-v-priemysle-a-sluzbach-na-to-nadvazujucich/

Ďalšie informácie: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-6943/vyzva-kahr-21dm-1401/

Napíšte nám

telefonickyemailom