28.11.2016
|

MH SR podporí 70 miliónmi eur rozvoj mikro, malých a stredných podnikov

Radi Vás privítame v Žiline a pripravíme spolu s Vami Váš projekt, predstavíme Vám serióznu agentúru na pomoc s dokumentáciou.

24.11.2016 – Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie dnes vyhlásilo dve výzvy zamerané na podporu mikropodnikov, malých a stredných podnikov. V rámci oboch výziev môžu z celkovej sumy 70 miliónov eur získať podporu projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Úplné znenie výziev vrátane príloh potrebných na vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú zverejnené na webovom sídle www.opvai.sk.
Prvá výzva je určená na podporu nových a začínajúcich podnikov existujúcich menej ako tri roky, druhá sa orientuje na podporu podnikov, ktoré fungujú minimálne tri roky. Výsledkom projektu podporeného v rámci výziev musí byť uvedenie nového alebo inovovaného produktu (výrobku alebo služby) žiadateľa na trh alebo k inovácii produkčného procesu. Predmetom projektu musí byť buď nákup nového dlhodobého majetku, ktorý sa bude využívať na produkciu produktu žiadateľa, alebo zavádzanie nástrojov elektronického podnikania. Súčasne môžu byť predmetom projektu aj ďalšie aktivity bližšie špecifikované priamo vo výzvach.V rámci výziev sú k dispozícii finančné prostriedky spolu vo výške 70 miliónov eur, z toho 30 miliónov eur pre nové a začínajúce podniky a 40 miliónov Eur pre existujúce podniky.Maximálna intenzita pomoci je pre nové a začínajúce podniky 60 % a pre existujúce podniky 50 %, pričom v oboch prípadoch sa intenzita pomoci zvýši o 15 percentuálnych bodov v prípade projektov, realizovaných v niektorom z okresov zapísaných v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prejdú viackolovým procesom hodnotenia. Uzávierky prvých hodnotiacich kôl výziev sú naplánované na 15. februára 2017 a uzávierky ďalších každé dva mesiace. Výzvy sa uzavrú po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa. Informácia o uzavretí výziev a požiadavky vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalším podmienkam poskytnutia príspevku sú uvedené vo výzvach. Viac informácií môžu záujemcovia získať na webovom sídle www.opvai.sk, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy opvai@siea.gov.sk.

Autor: MH SR

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04
 financovanie
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov:OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

 

Napíšte nám

telefonickyemailom