29.02.2016
|

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov v regionálnom, národnom a európskom priestore prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít (kód OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 02. 2016

Výška a intenzita pomoci na projekt:
Miesto realizácie projektu:
Nitriansky kraj,Trnavský kraj,Trenčiansky kraj: Veľkosť podniku / maximálna intenzita pomoci
Malý podnik / 45%, Stredný podnik / 35%, Veľký podnik / 25%

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj: Veľkosť podniku / maximálna intenzita pomoci
Malý podnik / 55%, Stredný podnik / 45%, Veľký podnik / 35%

Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je naplánovaná na 29. apríla 2016, každé ďalšie
hodnotiace kolo bude uzavreté k poslednému pracovnému dňu každého nasledujúceho
párneho kalendárneho mesiaca, t.j.
· 30. júna 2016,
· 31. augusta 2016,
· atď. až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na túto výzvu, ak poskytovateľ nerozhodne
v zmysle vyššie uvedeného inak, resp. ak nedôjde k skoršiemu vyčerpaniu alokácie.

Za oprávnenú aktivitu realizácie projektu sa považuje obstaranie dlhodobého hmotného alebo
nehmotného majetku s cieľom dosiahnutia aspoň jednej z nasledovných kategórií inovácií:
– inovácie produktu,
– inovácie procesu,
– organizačnej inovácie,
pričom v prípade organizačných inovácií musí vždy ísť o kombináciu s inováciou produktu
alebo inováciou procesu.

1. Inovácia produktu: Predstavuje vznik nového výrobku alebo služby (produktu), resp.
podstatnú zmenu (vylepšenie) produktu spočívajúcu v jeho výrazne zdokonalených
vlastnostiach alebo účele využitia. Charakteristiky inovovaného produktu sa významne
líšia od predchádzajúcich produktov žiadateľa. Zahŕňajú sa sem významné zmeny najmä
kvalitatívnych charakteristík, t.j. technických špecifikácií, komponentov a materiálov,
začleneného softvéru, užívateľskej prijateľnosti alebo iných funkčných alebo
užívateľských charakteristík. Za inovovaný produkt sa nepovažuje zmena estetických
charakteristík.
2. Inovácia procesu: zavedenie nového významne lepšieho výrobného postupu alebo
realizácia podstatnej zmeny (zlepšenia) existujúceho výrobného postupu, dodávateľskej
a/alebo distribučnej metódy v podniku. Patria sem významné zmeny procedúr či techník
pri výrobe alebo dodávaní služieb s cieľom zabezpečenia:
· zlepšenia kvality, efektívnosti a pružnosti výrobnej či dodávateľskej činnosti a
· zmiernenia negatívneho vplyvu na životné prostredie a
· zníženia energetickej náročnosti.
3. Organizačná inovácia: Zahŕňa zmenu existujúcich a/alebo zavedenie nových metód
organizácie procesov podniku v internom prostredí a aj smerom do externého prostredia,
t.j. zmenu organizácie pracoviska alebo vonkajších vzťahov (napr. prostredníctvom
zavedenia nových informačných systémov, systémov automatizácie a integrácie vrátane
prepájania výroby s oblasťou výskumu a vývoja).

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nesmie presiahnuť 18 mesiacov.

Materiál na stiahnutie:    výzva-opvai-mh-dp-2016-122-01

Kontakt pre bližšie informácie!
Pavol Král, 0903 501 547, pavol@kral-zilina.sk

 

 

Napíšte nám

telefonickyemailom