11.02.2016
|

Podpora výskumno – vývojových centier

V rámci vyhlásenej výzvy operačného programu Výskum a inovácie máte možnosť získať podporu na priemyselné výskumno – vývojové centrá v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Operačný program:        Výskum a inovácie

Prioritná os:                      1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:                 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce Výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry

Cieľ výzvy:

Cieľom výzvy je podporiť nové, alebo existujúce priemyselné výskumno-vývojové centrá a ich výskumno-vývojové aktivity v rámci dlhodobých projektov, ktorých doba trvania môže byť až do konca programového obdobia.

Podporované regióny: Slovenská republika okrem Bratislavského kraja

Oprávnení žiadatelia

 • podnikateľský sektor (podnikatelia podľa § 2 ods. 2 písm. a), b), ako aj v zmysle § 7 a § 21 (organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby) Obchodného zákonníka, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj VaV, na ktorý sa vzťahuje Schéma na podporu výskumu a vývoja

Oprávnení partneri

 1. a) štátny sektor VaV
  • Slovenská akadémia vied,
  • Právnické osoby uskutočňujúce VaV zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy (zákon č.   575/2001 Z.       z. o organizácii činnosti vlády       a organizácii       ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov).
 1. b) sektor VŠ
  • verejné VŠ, štátne VŠ,
  • súkromné VŠ a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce VaV.
 1. c) neziskový sektor VaV
  • občianske združenia (napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) uskutočňujúce VaV,
  • neziskové organizácie (napríklad zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových       organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.) uskutočňujúce VaV,
  • združenia právnických osôb (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník § 20f až 20j) uskutočňujúce VaV
 1. d)     podnikateľský sektor

Oprávnené aktivity

Projekt môže zahŕňať v rámci uplatňovania schémy štátnej pomoci rôzne aktivity.

Každá aktivita projektu musí byť úloha patriaca do kategórií základného výskumu, priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja, štúdie uskutočniteľnosti, nezávislého výskumu a vývoja alebo že ide o aktivitu zameranú na zriadenie a modernizáciu výskumnej infraštruktúry.

Príklady oprávnených aktivít:

 1. realizácia základného výskumu,
 2. realizácia priemyselného výskumu,
 3. realizácia experimentálneho vývoja,
 4. realizácia aktivít výskumu a vývoja vo verejnom záujme partnermi projektu, na ktorých sa nebude aplikovať schéma štátnej pomoci,
 5. podpora spolupráce podnikov (MSP aj veľké podniky) s výskumnými inštitúciami v rámci efektívnej spolupráce,
 6. modernizácia a investície do technickej, prístrojovej a laboratórnej výskumnej infraštruktúry (napr.: unikátne veľké prístroje, databázy informačných zdrojov, špeciálne lokality a náleziská, knižnice, rôzne typy zbierok, biologické archívy, čisté priestory, integrované laboratória a menšími prístrojmi, vysokorýchlostné a vysokokapacitné komunikačné siete, distribuované počítačové zariadenia, dátová infraštruktúra, výskumné plavidlá, satelity, letecké laboratóriá, teleskopy, urýchľovače, siete výpočtových zariadení, ako aj infraštruktúrne centrá kompetencie, ktoré poskytujú služby pre širokú výskumnú komunitu a know-how, taktiež aj stroje, nástroje, pomôcky alebo ostatné zariadenia nevyhnutné pre projekt…).
 7. nákup nehmotného majetku vrátane technického zhotovenia (napr.: softvér, IT systémy, licencie…) potrebného pre realizáciu výskumných aktivít.
 8. iInvestície do technickej, prístrojovej a laboratórnej infraštruktúry (napr. príslušenstvo k vybaveniu a jeho prevádzke, príslušenstvo k výskumnej infraštruktúre) súvisiaceho s realizáciou výskumných aktivít,
 9. budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií
 10. nevyhnutné stavebné úpravy spojené s investíciami do výskumnej infraštruktúry súvisiace s plánovanými výskumnými aktivitami
 11. personálne výdavky na riadenie projektu súvisiace s plánovanými výskumnými aktivitami projektu
 12. personálne výdavky (výskumný pracovníci, technici, zahraniční experti,…) súvisiace s plánovanými výskumnými aktivitami projektu

Intenzita pomoci

Intenzita pomoci závisí od typu výskumu a veľkosti podniku:

Typ výskumuMalý podnikStredný podnikVeľký podnik
Základný výskum100 %100 %100 %
Priemyselný výskum

pri efektívnej spolupráci medzi podnikom a výskumnou organizáciou

80 %75 %65 %
Experimentálny vývoj

pri efektívnej spolupráci medzi podnikom a výskumnou organizáciou

60 %50 %40 %
Štúdia uskutočniteľnosti70 %60 %50 %
Pomoc na zriadenie a modernizáciu výskumných infraštruktúr50 %50 %50 %
    

Ďalšie formálne náležitosti a špecifické podmienky výzvy

 • každý projekt musí podporovať efektívnu spoluprácu v zmysle schémy štátnej pomoci, pričom budú oprávnené rôzne typy aktivít podnikateľských subjektov
 • Podporené budú len projekty zamerané na jednu, alebo viaceré oblasti špecializácie RIS3 SK:
  • materiálový výskum a nanotechnológie
  • informačno-komunikačné technológie
  • biotechnológie a biomedicína
  • pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu
  • udržateľná energetika a energie

Finančné obmedzenia:

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 200 000 000 EUR.

Finančné limity projektu:

 •             Minimálna výška pomoci na projekt     1 000 000 EUR.
 •             Maximálna výška pomoci na projekt     7 000 000 EUR.

Predkladanie žiadosti o NFP:

otvorená výzva:

 • vyhlásenie výzvy: 03.02..2016
 • uzavretie výzvy:   po vyčerpaní celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve

Kontakt pre bližšie informácie!
Pavol Král, 0903 501 547, pavol@kral-zilina.sk

Napíšte nám

telefonickyemailom